V malých písmenách sa môžu skrývať veľké problémy

img_217.jpg

Rastúca zadlženosť obyvateľov Slovenska ťahá nahor aj životné poistenie. V posledných dvoch rokoch mu ešte viac nahráva silnejúca konkurencia medzi bankami. Tie v snahe zlákať klienta na čo najnižší úrok podmieňujú akciovú ponuku aj životnou poistkou od spriaznenej poisťovne. Dlžníci tak okrem otázky čo si poistiť riešia často aj dilemu, či uzatvoriť novú zmluvu popri existujúcej poistke alebo staršiu zrušiť.

V malých písmenách sa môžu skrývať veľké problémy

6.2.2014 Trend

 

Rastúca zadlženosť obyvateľov Slovenska ťahá nahor aj životné poistenie. V posledných dvoch rokoch mu ešte viac nahráva silnejúca konkurencia medzi bankami. Tie v snahe zlákať klienta na čo najnižší úrok podmieňujú akciovú ponuku aj životnou poistkou od spriaznenej poisťovne. Dlžníci tak okrem otázky čo si poistiť riešia často aj dilemu, či uzatvoriť novú zmluvu popri existujúcej poistke alebo staršiu zrušiť.

„Pre dospelú osobu považujem za najdôležitejšiu ochranu proti riziku smrti, invalidity, práceneschopnosti a nezamestnanosti. Ide o riziká, ktoré keď nastanú, dokážu skutočne vážne nabúrať rodinný rozpočet,“ hodnotí Tomáš Kročian, produktový manažér poradenskej spoločnosti Broker Consulting.

Ďalšie riziká by si potom klient mal voliť podľa vlastných potrieb, no zväčša sa rozhoduje podľa finančných možností. Pretože čím viac pripoistení, tým vyššia cena.

Ešte pred podpisom zmluvy si treba premyslieť, či si zvoliť lineárnu poistnú sumu alebo postupne klesajúcu. Pretože úver sa postupne spláca, dlžná suma voči banke časom padá. Kto sa primárne poisťuje kvôli úveru, aby v prípade jeho smrti pozostalí nemuseli úver splácať zo svojich peňazí, postačuje mu lacnejšia klesajúca alternatíva. I keď treba pamätať na to, že prepočet poklesu poistnej sumy poisťovňou sa môže mierne odchyľovať od splácania úveru v banke.

„Preto je dobré menšiu časť dlhu kryť aj lineárne,“ radí T. Kročian. Napríklad pri celkovom úvere 60-tisíc eur sa lineárne, teda neklesajúco poistiť pre prípad smrti na sumu 10-tisíc eur.

Najčastejšie chyby

Kto si primárne životnú poistku uzatvára v súvislosti s úverom, mal by myslieť na to, že voľba poistenia so sporením ho stojí možno peniaze navyše. Ako upozorňuje analytik a tvorca portálu Transparentne.info Jozef Beständig, mnohé poistky sú nastavené viac na sporenie alebo investovanie ako na poistenie. To znamená, že väčšia časť mesačnej platby smeruje do sporenia, a nie na poistnú ochranu.

Postup, keď si klient cez životnú poistku najmä „sporí“, sa nepáči ani regulátorom. Napríklad Česká národná banka upozornila koncom minulého roka, že predajcovia často prezentujú životné poistenie ako formu sporenia a nehovoria o investičných rizikách či nákladoch. Podľa centrálnej banky je dôležité jasne odlíšiť poistný produkt od ostatných, aby si ho klient nepomýlil napríklad so sporením v banke.

Pozor na garancie

Pri produktoch investičného životného poistenia zdôrazňuje regulátor potrebu upozorniť na riziko kolísania hodnoty a rizikovosť, keď nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. V prípade zaistených a garantovaných produktov musí byť klient presne informovaný, čo a za akých podmienok je garantované. Často sa totiž stáva, že garancia nie je právne záväzná a vychádza iba zo spôsobu investovania, a teda „nositeľom investičného rizika nie je poistiteľ, ale poistník“. Národná banka tiež požaduje, aby bol uvedený investičný horizont vzhľadom na nákladovú štruktúru.

Pri sporivých poistkách majú tiež predajcovia sklon požadovanú poistnú sumu rozdeliť. Napríklad na 30-tisíc pre riziko smrti a 30-tisíc pre prípad dožitia dohodnutého veku pri celkovom úvere 60-tisíc eur, na ktorý sa klient chce zabezpečiť.

No klient by si mal vtedy uvedomiť, že jeho hlavná požiadavka – ochrániť rodinu pred dlhmi v prípade jeho smrti – nebude splnená.

Ak by zomrel, od poisťovne pozostalí dostanú len 30-tisíc eur, prípadne menej pri voľbe „pokles“ poistnej sumy. Na druhej strane, ak sa dožije stanoveného veku, dostane od poisťovne 30-tisíc eur bez ohľadu na to, v akom štádiu bude jeho úver i jeho príjmy.

Na toto je jedna rada – trvať na tom, aby požiadavky klienta boli uvedené v zázname zo stretnutia so sprostredkovateľom. Záznam musí byť podľa zákona spísaný pred uzatvorením poistky, klient ho musí odobriť podpisom.

Proti škodám zo zlého výberu zmluvy sú povinne poistení všetci predajcovia poistiek. Ak by aj daný sprostredkovateľ svoju prácu po rokoch nevykonával, môžu sa nespokojní klienti ohradiť voči jeho spoločnosti. I keď tá môže prevziať len časť zo spôsobenej škody.

V archívoch

Záznamy z uzatvorenia zmlúv sa musia archivovať desať rokov ešte po skončení poistiek. Najväčšiu smolu tak má klient, ktorému pred rokmi zle poradil sprostredkovateľ zo spoločnosti, ktorá už neexistuje. Ten sa nemá s kým sporiť. Aj preto je dobré riešiť poistky a ďalšie produkty s ľuďmi a spoločnosťami, ktorým klient verí a nejde o nejaké „rýchlokvasené“ firmy, ktoré o pol roka už budú podnikať s niečím úplne iným.

Podľa predajcov poistiek, ktorí zastupujú viacero poisťovní, sa nedá v súčasnosti všeobecne povedať, že niektorá poisťovňa má poistné podmienky postavené z pohľadu klienta lepšie, iná viditeľne horšie. Pripísať to možno tomu, že v rámci konkurenčného boja sa každá poisťovňa snaží klienta zaujať na inom poli a tomu prispôsobuje aj ceny pre rôzne poistenia.

J. Beständig dodáva, že aj bez týchto rozdielov je všeobecne ťažké sa k cenám za jednotlivé riziká dostať, nieto ich ešte porovnať. „Poisťovne vám ich buď nedajú, alebo vás nechajú podpísať, že ich nesmiete zverejniť alebo posunúť tretej osobe.“

Ak aj niektoré poisťovne ceny za jednotlivé riziká zverejnia, treba ešte odlíšiť, či ide o sadzby fixné alebo sa cena každoročne zvyšuje vplyvom rastúceho rizika pre vyšší vek klienta. Pri investičných poistkách treba prirátať jedno až dve eurá mesačne za správu poistky.

Výluky a rozdiely

Rozdiely sú aj v samotných podmienkach preplácania škôd. Napríklad pri riziku invalidity niektoré poisťovne klientovi pošlú peniaze až pri priznaní 70-percentnej invalidity, iné aj pri nižšom percente. V každom prípade sa však čaká na rozhodnutie Sociálnej poisťovne a ňou pridelené percento invalidity. No niektoré poisťovne vyžadujú aj priznanie nároku na vyplácanie invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou. To môže byť problém, ak si klient neplatil sociálne poistenie alebo si ho neplatil dostatočne dlho.

Na to by si mali dať pozor napríklad ľudia, ktorí si neplatia sociálne odvody a namiesto toho si uzatvoria životné poistenie. Zákon takýto priestor vytvára napríklad pri takzvaných slobodných povolaniach.

Zároveň priznanie invalidity môže v niektorých prípadoch trvať aj mesiace až rok, keď sa čaká, ako sa nakoniec vyvinie zdravotný stav, napríklad po vážnejšom úraze. Preto sa odporúča si pripoistiť aj práceneschopnosť, z ktorej sa vykryje výpadok príjmu do „zoficiálnenia“ invalidity. No aj tu sa treba pripraviť, že peniaze neprídu hneď od prvých dní péenky.

„Práve práceneschopnosť je oblasť, kde majú poisťovne najviac výluk,“ upriamuje pozornosť T. Kročian na túto časť poistných podmienok, či už sa týkajú choroby alebo úrazu.

Čo sa týka nezamestnanosti, tam sú podmienky veľmi prísne a cena poistky vysoká. Tiež vyplácanie v prípade nezamestnanosti netrvá neobmedzene, ale napríklad rok. Treba si preto zvážiť, či si toto riziko nekryť radšej finančnou rezervou vo výške niekoľkonásobku mesačného príjmu.

Lacnejšie...

Novinkou posledných rokov je predaj „čistých“ životných poistiek, takzvaných rizikových, teda bez sporenia. Klient platí len za vybrané riziká, ich cena, ako aj súvisiace poplatky sú najtransparentnejšie. Naopak, najmenší prehľad o poplatkoch poisťovni majú klienti pri investičných poistkách, cez ktoré sa sporí do podielových fondov. Suma vyplatená pri dožití pri tejto zmluve navyše nie je vopred istá, ale závisí od zvoleného podielového fondu a jeho výsledkov za posledné roky.

...a skupinové

Pri predčasnom zrušení kapitálových poistiek, ktoré vopred garantujú každoročné zhodnotenie sporivej časti, zasa prvé dva – tri roky klient nič z úspor naspäť nedostane. Kvôli vysokým sankciám. Pomer zaplateného poistného k vyplateným úsporám sa začína vyrovnávať niekde po desiatich rokoch platenia takejto poistky.

Čo však poisťovne ponúkajú v posledných rokoch viac, sú rodinné poistky. Umožňujú cez jednu zmluvu poistiť aj viac dospelých, prípadne automaticky sú zarátané niektoré riziká pre deti poisteného. Takáto poistka môže ušetriť poplatky za viacero zmlúv pre jednu rodinu.

S deťmi opatrne

Veľa marketingového úsilia venujú poisťovne životným poistkám pre deti. Kvôli etickým princípom nesmú ponúkať pri detskách poistiek veľké sumy, či už pri úraze alebo aj smrti, preto sa skôr predávajú ako sporenie s poistením. Dôležité je, aby ponúkali nejakú formu ochrany v prípade smrti rodiča, napríklad cez dočasne vyplácaný sirotský dôchodok.

Na druhej strane je dobré zvážiť poistenie dieťaťa pre trvalé následky úrazu či kritické choroby. Rodič tak v prípade nepriaznivej situácie získa peniaze potrebné na zaplatenie drahej liečby či rehabilitácie v zahraničí alebo bude mať z čoho financovať bezbariérovú úpravu bytu. Takisto si môže z vyplatených peňazí kompenzovať výpadok príjmu, pokiaľ sa rozhodne o dieťa dlhodobo starať.

Výpadok príjmu rodiča sa nedá priamo nahradiť cez detskú poistku.. „Ak má rodič uzatvorenú nejakú životnú poistku, skôr ako uzatvorí novú pre dieťa, oplatí sa informovať, či sa dieťa nedá dopoistiť cez jeho staršiu zmluvu,“ radí T. Kročian.

Staršie zmluvy

Je však vôbec možné niektoré staršie poistky upraviť? Prípadne ak si žiadateľ o hypotéku uzatvára novú, má si ponechať aj staršiu? „Pred rokmi mali poisťovne v ponuke len 20 trvalých následkov po úraze a za tabuľkou bola veta, že zoznam je úplný a konečný a navyše cena je dvojnásobne vyššia oproti súčasným podmienkam,“ porovnáva J. Beständig.

Takéto rozšírenie pripoistenia cez starú zmluvu by bolo nedostatočné a ešte aj drahé. Ak podobne vyzerajú aj kritické choroby v staršej zmluve a klient zistí, že na poplatkoch za investovanie dáva viac, ako mu prináša zhodnotenie vo fondoch, takúto starú zmluvu sa podľa J. Beständiga neoplatí držať, lebo je drahá, neprispôsobiteľná a so zlými poistnými podmienkami.

Opačnou situáciou je rušenie starších kapitálových poistiek, kde klientovi ešte poisťovňa garantuje každoročné zhodnotenie sporivej časti o štyri aj viac percent. Takéto podmienky sa na trhu najbližšie roky nebudú opakovať. Keďže v súčasnosti už poisťovne núkajú aj spomínané rizikové poistky, možnosťou je dopoistiť si k doterajšej staršej poistke chýbajúce riziko. Stará výhodná zmluva tak môže pokračovať ďalej bez zmeny.

Spor s poisťovňou

I keď sa to na prvý pohľad nezdá, poistná zmluva je štandardnou spotrebiteľskou zmluvou a podľa toho vyzerajú aj jej ustanovenia. Spotrebiteľské zmluvy upravuje Občiansky zákonník a kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Od vlaňajšieho júna môžu ľudia nespokojní so službami poisťovní aj sprostredkovateľských firiem svoje podnety zasielať oficiálne aj na Národnú banku Slovenska. Tá však ich sťažnosti posúva na posúdenie zase len samotnej poisťovni alebo inšpektorom SOI. Do zmluvných vzťahov sama nevstupuje, i keď celkovo sektor poisťovníctva dohliada.

No spotrebiteľským zmluvám a neprimeraným podmienkam sa venuje aj osobitná komisia na ministerstve spravodlivosti. Nespokojní klienti sa môžu tiež obracať priamo na ňu.

Až na súd s poisťovňou si však trúfne len málokto, či už zo strachu z profesionálnejšieho nepriateľa alebo kvôli súdnym poplatkom. No v minulosti už poisťovne niekoľko sporov s bežnými klientmi prehrali.

J. Beständig tiež upozorňuje, že sa v praxi vyskytli prípady, keď poisťovňa zamietla preplatenie škody klientovi a až keď sa klient písomne u nej odvolal a využil právnika, tak sa vec pohla.

Preto sa netreba vopred veľkého nepriateľa vo forme poisťovne či sprostredkovateľskej spoločnosti zľaknúť. No prezieravejšie je ešte pred podpisom poistky vedieť, na čo má vlastne slúžiť.

Poisťovňou proti poisťovni

Zaujímavým riešením, ako sa brániť prípadnému odmietnutiu poistného plnenia, je poistiť sa pre prípadný súdny spor s poisťovňou. Takzvané poistenie právnej ochrany poskytuje klientom právne poradenstvo na telefóne a tiež zastupovanie v spore so poisťovňou vrátane nákladov na súdny proces, za predpokladu, že „zlá“ poisťovňa zamietla plnenia naozaj neoprávnene, teda keď je šanca proces vyhrať.

Okrem špecializovanej DAS poisťovne majú podľa Slovenskej asociácie poisťovní takýto produkt vo svojom portfóliu alebo ho plánujú čoskoro spustiť aj Allianz – SP, Kooperativa, Komunálna poisťovňa, Uniqa a Wüstenrot. V prípade poistenia právnej ochrany však platí, že je ho potrebné uzavrieť ešte skôr, než dôjde k poistnému plneniu. Za takúto ochranu zaplatí klient v závislosti od rozsahu krytia niekoľko desiatok eur ročne.

Orientačné ceny životného poistenia

ZADANIE: Ochrániť príjem zvyšku rodinu v prípade smrti alebo vážneho ochorenia hlavného živiteľa rodiny – vek 33 rokov, suma úveru 60-tisíc eur. 50-tisíc eur sa poistí na klesajúcu poistnú sumu, ktorá sa rokmi znižuje, čo zodpovedá poklesu výšky úveru, a 10-tisíc eur lineárne, teda na konštantnú sumu.

+ poistenie len pre prípad smrti – cena od 18 €/mes.

+ pripoistenie invalidity — ráta sa s pokrytím výpadku mesačnej splátky 250 € – cena od 30 €/mes. (pri 70-percentnej invalidite, kto chce byť krytý od nižšieho stupňa, musí rátať s vyššou cenou)

+ pripoistenie práceneschopnosti vo výške 9 € denne – od 35 €/mes.

PRAMEŇ: Broker Consulting

20140205_133734.jpg
Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať